•  Astrológia. O Tebe. Zrozumiteľne.

Pravidlá a postupy ohľadom spracovania a ochrany osobných údajov

 

1. Účel pravidiel

Cieľom týchto pravidiel a postupov je, aby ustanovili zásady spracovania a ochrany osobných údajov používaných stránkou Astropatika.sk (majiteľ stránky: Edita Mezeyová, IČO:48132349).

Edita Mezeyová (ďalej len ako poskytovateľ) spracováva počas používania web-stránky www.astropatika.sk (ďalej len: web-stránka) údaje jej návštevníkov.

Cieľom týchto pravidiel je, aby služby ponúkané poskytovateľom v plnej miere a v rozsahu, pre každého jednotlivca bez ohľadu na národnosť, rasu, bydlisko, zabezpečili a boli v súlade s právom slobody, s dôrazom na slobodu súkromia vrámci spracovania jeho osobných údajov cez počítač a taktiež aby informovali používateľa. (ochrana osobných údajov).

 

2. Pomenovanie poskytovateľa, subjektu, ktorý spracováva osobné údaje

Meno: Edita Mezeyová
Sídlo: Prvá 118/39., 93101 Šamorín
Poštová adresa: P.O.Box 90, 93101 Šamorín
e-mailová adresa: edita@astropatika.sk

 

3. Priebeh spracovávania osobných údajov

3.1. Prihlásenie sa na odber newslettera (ďalej len ako: prihlásenie sa).

Na stránke www.astropatika.sk je možnosť prihlásenia sa na odber noviniek cez e-mail. Vrámci využívania možnosti prihlásenia sa používateľ v priebehu dobrovoľného poskytnutia osobných údajov odovzdá nasledujúce osobné údaje poskytovateľovi, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie jeho požiadavky o prihlásenie sa:

 • e-mailová adresa
 • užívateľské meno (používateľ si môže vytvoriť užívateľské meno po úspešnom prihlásení sa)
 • služba je od 1.12.2018 nedostupná.

 

3.2. Nákup v e-shope (ďalej len ako: nákup)

Počas nákupu v e-shope musí dotknutý poskytnúť nasledujúce osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu nákupu.

 • svoje meno, priezvisko
 • fakturačnú adresu
 • e-mailovú adresu
 • služba je od 1.12.2018 nedostupná.

 

Prihlásenie sa (viď. 3.1.) nie je súčasťou nákupu, ak to samotný produkt neuvádza inak (t.j. produkt: Kalendárik, kde je používateľ svojim nákupom automaticky prihlásený do uzavretej skupiny, rovnako sa mu aktivuje prihlásenie sa.)

 

3.3. Objednávka horoskopu narodenia, horoskopu lásky a detského horoskopu narodenia (ďalej len: objednávka)

Počas objednávky na stránke www.astropatika.sk je záujemca vyzvaný poskytnúť nasledujúce osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu objednávky.

 • meno (ak si to vyžaduje objednávka, tak zároveň aj meno dieťaťa)
 • dátum narodenia (ak si to vyžaduje objednávka, tak dátum narodenia dieťaťa)
 • miesto narodenia (ak si to vyžaduje objednávka, tak miesto narodenia dieťaťa)
 • čas narodenia (ak si to vyžaduje objednávka, tak čas narodenia dieťaťa)
 • fakturačné údaje
 • služba je od 1.10.2018 nedostupná.

Prihlásenie sa (viď. 3.1.) nie je súčasťou objednávky.

3.4. Požiadavka on-line poradenstva (ďalej len: poradenstvo)

Na stránke www.astropatika.sk sa záujemca môže prihlásiť na on-line poradenstvo, záujemca je vyzvaný poskytnúť nasledujúce osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu poradenstva:

 • meno
 • dátum narodenia
 • miesto narodenia
 • čas narodenia
 • fakturačné údaje
 • služba je od 1.10.2018 nedostupná.

Prihlásenie sa (viď. 3.1.) nie je súčasťou poradenstva.

Záujemca po súhlase s poradenstvom súčasne vrámci osobnej e-mailovej komunikácie so správcom www.astropatika.sk Editou Mezeyovou je vyzvaný poskytnúť aj:

 • svoj identifikátor na skype
 • alebo svoj identifikátor na messenger

 

4. Spôsob a cieľ spracovania osobných údajov

4.1. Spracovanie osobných údajov prebieha na stránke www.astropatika.sk (ďalej len web-stránka) na základe dobrovoľného poskytnutia osobných údajov používateľa. Používateľ udeľuje súhlas o poskytnutí osobných údajov po riadnom oboznámení sa s pravidlami a predpismi spracovania a ochrany jeho osobných údajov. Tento súhlas udeľuje v dolnej časti web-stránky vrámci vyskakujúceho okna s hlásením a odkazom na tu zhrnuté pravidlá a predpisy spracovania a ochrany osobných údajov.

Súhlas používateľ udeľuje aj po vyplnení formulárov pre prihlásenie, nákup, objednávku a poradenstvo (ako bolo uvedené vrámci bodov 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.)

4.2. Cieľom spracovania osobných údajov je splnenie požiadavky používateľa. Poskytovateľ použije osobné údaje používateľa len na plnenie požiadaviek uvedených vrámci: 3.1., 3.2., 3.3. a 3.4.

4.4. Poskytovateľ nemôže použiť údaje používateľa na iné účely než sú uvedené v tomto dokumente o spracovaní a ochrane osobných údajov. Vydanie osobných údajov používateľa pre tretie strany a úradné účely- s výnimkou ak si to vyžaduje zákon- poskytne len na základe predbežného písomného súhlasu užívateľa.

4.5. Poskytovateľ neoveruje údaje, ktoré mu zadá používateľ. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá výlučne používateľ. Používateľ zároveň berie na vedomie, že zadaním ktorejkoľvek svojej e-mailovej adresy preberá na seba zodpovednosť, že túto e-mailovú adresu a služby spojené s ňou bude používať len on sám. Vrámci tejto zodpovednosti používateľ preberá na seba plnú zodpovednosť.

 

5. Trvanie spracovania osobných údajov

5.1. Vrámci prihlásenia sa začína spracovanie osobných údajov dňom prihlásenia sa a končí odhlásením sa používateľa z newsletteru, alebo písomnou žiadosťou používateľa

5.2. Vrámci nákupu sa začína spracovanie osobných údajov dňom objednávky a končí písomnou žiadosťou používateľa.

5.3. Vrámci objednávky sa začína spracovanie osobných údajov dňom vyplnenia formuláru a končí písomnou žiadosťou používateľa.

5.4. Vrámci poradenstva sa začína spracovanie osobných údajov dňom vyplnenia formuláru a končí písomnou žiadosťou používateľa.

5.5. Vyššie pravidlá sa netýkajú právnych predpisov (napríklad: fakturácia) ohľadom povinnosti uchovávania údajov.

 

6. Zainteresované strany vrámci spracovania osobných údajov

6.1. Údaje spracuje v prvom rade správca stránky www.astropatika.sk, Edita Mezeyová. tieto údaje neposkytuje tretím stranám ani ich neposúva ďalej.

6.2. Pre hladký priebeh fungovania fakturácie a technického úzadia web-stránky môže správca použiť služby iných poskytovateľov (napr.: účtovník, programátor)

 

Pomenovanie spracovateľov osobných údajov:

Účto via s.r.o.  Sídlo: ul. 1. mája 690/4 Tomášov 900 44, činnosť: vedenie účtovníctva

Web & go, s.r.o.  Sídlo: Krajná ulica 85/39 Šamorín 93101, činnosť: programátorské práce

 

Poskytovateľ vrámci vytvorenia elektronickej faktúry poskytne fakturačné údaje používateľa pre spoločnosť Solitea Slovensko a.s. Účel poskytnutia údajov: vytvorenie faktúry pre používateľa, ktorá bude zaslaná používateľovi na ním zadanú e-mailovú adresu.

 

6.3. www.astropatika.sk zaobchádza s osobnými údajmi používateľov prehľadne a v súlade s právnymi predpismi.. Nad rámec vyššie uvedených poskytujeme údaje používateľa tretej strane len  na základe súhlasu používateľa a na základe vyžiadanie príslušných úradov.

7. Technické údaje

Počas fungovania systému sa zapíšu tie údaje počítača užívateľa, ktoré sa vygenerujú vrámci používania služby a ktoré systém poskytovateľa vrámci automatického fungovania technických procesov aj zapisuje. Automaticky uložené údaje systém ukladá bez predošlého súhlasu dotknutého počas vstupu na ako aj výstupu zo stránky. Tieto údaje nie je možné zlúčiť s ostatnými osobnými údajmi užívateľa- okrem výnimiek ustanovených vrámci zákonov. K údajom má výlučný prístup poskytovateľ.

Zbieranie automatických údajov je za účelom vyhodnotenia štatistiky a ochrany osobných údajov používateľa.

7.1. Cookie

Vrámci návštevy webstránky pošle poskytovateľ jedno alebo viac cookie- čiže malý súbor obsahujúci jednotlivý rad znakov- vďaka čomu prehliadač návštevníka môže byť identifikovaný. Tieto cookies sú zabezpečené cez Google, ich používanie ide cez systém Google AdWords. Tieto cookies posielam na počítač     návštevníka, čiže vrámci nich ukladám len čas a predmet návštevy, nič iného.

Používané cookies:

 • Prechodné (session) cookies: prechodné cookies sa po návšteve užívateľa automaticky vymažú. tieto cookies slúžia k tomu, aby aby webová stránka poskytovateľa fungovala efektívne a bezpečne, čiže sú nevyhnutné k tomu, aby mohli fungovať dané časti web-stránky.
 • Stále (persistent) cookies: poskytovateľ používa stále cookies pre zabezpečenie lepšieho užívateľského zážitku (napr.: oprtimálne prihlásenie sa do uzavretej skupiny). Tieto cookies sa ukladajú na dlhší čas v závislosti od nastavení osobného počítača užívateľa.
 • Cookies zabezpečené heslom
 • Cookies potrebné pre nákupný košík
 • Bezpečnostné cookies (napr.: SSL certifikát v bode 7.2.)

 

Vonkajšie servery pomáhajú merať návštevnosť webstránky a iné webanalitické údaje (Google Analytics). Ohľadom starostlivosti o osobné údaje užívateľov môžu poskytnúť viac informácií správcovia dát pre dotknutých.

Ich kontakt: www.google.com/analytics

Vo väčšine prehliadačov ponúka možnosť: “Pomoc” vysvetlenie o to, ako môže užívateľ:

 • zakázať cookies
 • prijať nové cookies
 • nastaviť aby počítač prijal nové cookies
 • nastaviť aby počítač vypol niektoré cookies

7.2. SSL certifikát

Na stránke www.astropatika.sk je platný SSL certifikát, ktorý chráni údaje používateľa. SSL certifikát je zárukou pre bezpečný on-line nákup, ako aj bezpečné prehliadanie stránok www.astropatika.sk. (SSL certifikát si vie každý používateľ skontrolovať v poli prehliadača, kam zadáva názov web-stránky- vedľa astropatika.sk je zobrazený malý zámok, kliknutím naň sa zobrazí certifikát SSL, ktorý sa ročne predĺžuje a aktualizuje pre optimálne zabezpečenie ochrany osobných údajov používateľa).

8. Práva používateľa

8.1. Používateľ má kedykoľvek právo na informáciu ohľadom spracovania jeho osobných údajov, zároveň si ich môže zmeniť vrámci písomnej požiadavky doručenej poskytovateľovi.

8.2. Poskytovateľ ponúkne používateľovi informácie o spracovaní jeho osobných údajov, ako aj informácie o prameni osobných údajov, o ich účele spracovania, dôvodu uchovania poprípade incidentu vrámci spracovania osobných údajov v lehote do 30 dní od požiadania používateľa.

8.3. Používateľ môže svoje práva uplatniť vrámci zákazníckeho servisu e-mailom na objednavky@astropatika.sk

8.4. Dotknutý má právo kedykoľvek upraviť svoje chybne uložené údaje, alebo požiadať o ich výmaz. Niektoré svoje údaje môže aj sám upraviť na web-stránke. V ostatnom prípade budú údaje používateľa do 3 dní od požiadavky na výmaz nenávratne zmazané. Výmaz sa nevzťahuje na právne predpisy (napr.: fakturácia) a na nimi spojené potrebné spracovanie osobných údajov používateľa.

 

9. Iné ustanovenia

9.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje používateľov a používať ich len na tie účely, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie požiadavky používateľa.

9.2. Príspevky a newsletter, čo vie používateľ si prečítať sú buď prekladom (autor:Gábor Buzsáki) alebo vlastnou tvorbou (Edita Mezeyová). Preklady aj vlastnú tvorbu má prístup vkladať, posielať a upravovať len správca systému (Edita Mezeyová).

9.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu týchto predpisov bez predošlého oznámenia používateľovi.

 

Šamorín, 20.apríl 2018

dátum poslednej úpravy: 28.11.2018